Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας [έκδοσης, ιστοσελίδας, ταινίας κλπ] δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό”.

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.

 Το σχολείο μας έχει εγκριθεί για συμμετοχή στη δράση ΚΑ1/ Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης του Προγράμματος  Erasmus+ με κωδικό 2019-1-EL01-KA101-062057.

        Τίτλος σχεδίου “Νοιάζομαι, σέβομαι, συνεργάζομαι, συμμετέχω στις εξελίξεις”: Μαθήματα ζωής στο σχολείο “του αύριο” με στόχο τη διαμόρφωση του ενεργού πολίτη της Ευρώπης.

        “Respect, care, cooperate, participate in European developments”: Life lessons in “tomorrow’s” school in order to build the conscious citizen of Europe.

Οι νέες τεχνολογίες και η παγκοσμιοποίηση επέφεραν σοβαρές αλλαγές στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Νέα επαγγέλματα δημιουργούνται. Νέες γνώσεις παράγονται και νέες δεξιότητες αποκτούνται. Πολλές από τις σημερινές χρήσιμες γνώσεις ίσως θα είναι άχρηστες αύριο, ενώ άλλες πρέπει να μετασχηματιστούν ώστε να γίνουν χρηστικές. Επομένως νέος τρόπος σκέψης και δραστηριότητας απαιτείται, για να μπορεί ο σημερινός και πολύ περισσότερο ο αυριανός άνθρωπος να ζει και να εργάζεται στο νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

 Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της σύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία καλείται να προετοιμάσει τους ανθρώπους  για δουλειές που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη, με την αξιοποίηση τεχνολογιών που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα και για την επίλυση προβλημάτων που δεν μπορούμε ακόμη να διανοηθούμε ότι θα προκύψουν.

Βασικός στόχος της δεν μπορεί να είναι πλέον η στείρα απομνημόνευση γνώσεων, οι οποίες άλλωστε είναι πια προσιτές στον καθένα μέσω των νέων τεχνολογιών, αλλά η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων, με τις οποίες το άτομο θα μπορεί αφενός να μετασχηματίζει τις γνώσεις που ήδη έχεικαι αφετέρου να δημιουργεί νέες γνώσεις και να αποκτά νέες δεξιότητες. Έτσι θα μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις και τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά.
Ο σημερινός άνθρωπος πρέπει μεταξύ άλλων δεξιοτήτων:

Να ξέρει πώς να μαθαίνει διαρκώς
Να είναι σε θέση να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν ξαφνικά και να αντιμετωπίζει ποικίλες καταστάσεις με ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Να εργάζεται ομαδικά με ισχυρή αίσθηση ευθύνης, για την επίτευξη κοινών στόχων.

Είναι λοιπόν απαραίτητη η χρήση διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που δίδουν έμφαση:

Στην κριτική και δημιουργική σκέψη
Στις ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές
Στη βιωματική και επικοινωνιακή διάσταση της διδασκαλίας
Στις στρατηγικές που στηρίζονται στη χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής.

Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται και η ανθρωπιστική διάσταση της διδακτικής εργασίας. Ανησυχητικά φαινόμενα όπως η βία, ο πολιτικός και θρησκευτικός φανατισμός, η απάνθρωπη, χωρίς όρια και ηθικούς φραγμούς, εκμετάλλευση των αδυνάτων, υποβαθμίζουν τη ζωή μας και δείχνουν ότι βασικός στόχος της εκπαίδευσης πρέπει να είναι όχι μόνο ο άνθρωπος – γνώστης αλλά και ο κοινωνικός άνθρωπος:
Ο άνθρωπος που είναι σε θέση να συμβιώνει αρμονικά με τους συνανθρώπους του με αμοιβαίο σεβασμό, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα στο διαφορετικό.
Ο άνθρωπος που συμμετέχει ενεργά στα κοινά, με δημοκρατικά φρονήματα και αίσθημα κοινωνικής ευθύνης.

Mε το πνεύμα αυτό, εκπαιδευτικοί του 4ου Γ/σίου Πετρούπολης συμμετέχουν σε δράση ΚΑ1 του Erasmus+, παρακολουθώντας τρεις κύκλους σεμιναρίων που άπτονται των νέων τεχνολογιών και της ανάγκης σύγχρονης, συνεργατικής αντιμετώπισης του αναγκών που προκύπτουν για το σχολείο του 21ου αιώνα. Σ’ αυτή την ιστοσελίδα, θα αναρτάται υλικό σχετικό με τις ροές του σχολείου, για το περιεχόμενο των σεμιναρίων και τις πόλεις που μας υποδέχονται, με την προσδοκία ότι θα αποτελέσουν αυτά κίνητρο για διεύρυνση της δράσης και ανατροφοδότηση μέσα από μελλοντικές εφαρμογές στη σχολική πράξη.